REKRUTACJA 2019/2020uczniowie » szkolny wolontariat

Czym jest Wolontariat? Założenia i cele
Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
Młodzież szkolna potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom.


  Celem Wolontariatu jest:.
 • zapoznanie z ideą wolontariatu,
 • zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,
 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących,
 • pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego,
 • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole

Młodzież skupiona w szkolnym wolontariacie będzie podejmowała działania na rzecz dwóch środowisk:
społeczności szkolnej - jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska oraz wspólne organizowanie przedsięwzięć, akcji;
środowiska lokalnego - ochotnicy mają możliwość zaangażowania się w działalność instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej np. DPS, świetlice środowiskowe, schronisko dla zwierząt etc.; organizowania lub brania udziału w różnorodnych zbiórkach, kwestach.

Być może ze względu na ograniczone możliwości czasowe wolontariusze nie będą mogli poświęcić się systematycznej i bezpośredniej pomoc innym. Alternatywą będzie wtedy wolontariat akcyjny, czyli udział w różnych wydarzeniach, które organizuje klub lub organizacje, instytucje ze środowiska lokalnego. Może to być np. pomoc w trakcie organizacji imprez charytatywnych, zbiórek odzieży, żywności, imprez okolicznościowych.

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy tym, którzy jej potrzebują.


  Wolontariat jest dobrą "szkołą życia" gdyż:
 • uwrażliwia na drugiego człowieka,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • umożliwia zdobycie doświadczenia w nowych dziedzinach,
 • rozwija zainteresowania,
 • uczy praktycznego wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwija umiejętności społeczne - zawieranie nowych przyjaźni,
 • kształci zaradność, odpowiedzialność i samodzielność,
 • angażuje w działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • daje możliwość wywierania wpływu na zmiany społeczne.