REKRUTACJA 2019/2020szkola » Brak treści o podanym ID

Informacje o prjekcie

Projekt "Przez eksperyment do przyszłości" jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: RPWM.02.02.00 Kadry dla gospodarki, Działania: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 378 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 12 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych w zakresie nauczania aktywizującego i eksperymentalnego. Projekt będzie realizowany w okresie 02.2017-01.2019.

Projekt jest skierowany do 378 uczniów liceum Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie chcących wyrównywać oraz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 12 nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie nauczania metodami eksperymentalnymi i aktywizującymi. Uczestnicy projektu zostaną objęcie wsparciem w ramach zadań:
1.Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, gdzie:
- uczniowie będą wyrównywać wiedzę z zakresu matematyki, j. obcych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
- uczniowie będą rozwijać umiejętności kluczowe niezbędne na rynku pracy podczas zajęć z j. obcych oraz podczas zajęć praktycznych na geografii
- pod opieką doradcy zawodowego poznawać własne predyspozycje zawodowe
- nauczyciele nabędą umiejętności z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu
2. Nauczanie eksperymentalne, gdzie:
- szkoła zostanie doposażona w sprzęty, meble i pomoce do nauczania eksperymentalnego na lekcjach chemii, fizyki i biologii
- nauczyciele nabędą umiejętności z zakresu nauczania eksperymentalnego
- uczniowie podczas zajęć z biologii, chemii i fizyki prowadzonych za pomocą metod eksperymentalnych będą wyrównywać i rozwijając kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych.