REKRUTACJA 2019/2020nauczanie » Projekt edukacyjny w gimnazjum

Podstawa prawna


(powrót)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:
  1. wybór tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
  5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
 2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 3. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
  1. zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;
  2. czas realizacji projektu edukacyjnego;
  3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
  4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
  5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.
 5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 44p ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
 7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.